Akola Government Jobs Maharashtra

महाबीज (अकोला) येथे विविध पदांच्या १७१ जागा

Maharashtra State Seeds Corporation Limited, Akola Recruitment 2018 For Various 171 Posts.

महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील गट-ब, गट-क व गट-ड संवर्गातील खालील रिक्त पदांची सरळसेवेने भरती करण्यासठी अर्ज मागविण्यात येत आहे.

एकूण पदसंख्या : १७१

पदाचे नाव :

१. जिल्हा व्यवस्थापक श्रेणी-२/ क्षेत्र अधिकारी : ०४ जागा

पगार : ३०,०००/-

२. कनिष्ठ क्षेत्र अभियंता : ०४ जागा

पगार : ३०,०००/-

३. लेखापाल/ अंतर्गत अन्केक्षक : ०१ जागा

पगार : ३०,०००/-

४. व्यवस्थापकिय संचालक यांचे स्विय सहायक : ०४ जागा

पगार : ३०,०००/-

५. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) : ०२ जागा

पगार : ३०,०००/-

६. कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) : ०१ जागा

पगार : ३०,०००/-

७. लघुलेखक (निम्न श्रेणी) इंग्रजी : ०२ जागा

पगार : २८,०००/-

८. लघुलेखक (निम्न श्रेणी) मराठी : ०१ जागा

पगार : २८,०००/-

९. कनिष्ठ पैदासकार : ०२ जागा

पगार : २८,०००/-

१०. सहायक क्षेत्र अधिकारी : ५४ जागा

पगार : २८,०००/-

११. आरेखक : ०१ जागा

पगार : २८,०००/-

१२. माळी : ०१ जागा

पगार : २०,०००/-

१३. लिपिक-टंकलेखक : २५ जागा

पगार : २०,०००/-

१४. प्रयोगशाळा सहायक : ०१ जागा

पगार : २०,०००/-

१५. कनिष्ठ लिपिक-टंकलेखक : ०५ जागा

पगार : १९,०००/-

१६. कनिष्ठ प्रक्रिया सहायक : ३४ जागा

पगार : १६,०००/-

१७. कनिष्ठ ऑपरेटर : १२ जागा

पगार : १६,०००/-

१८. शिपाई/ पहारेकरी : २० जागा

पगार : १४,०००/-

ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा व शुल्क भरण्याचा कालावधी दिनांक २५/४/२०१८ ते १०/५/२०१८ रोजी रात्री २३.५९ वाजेपर्यत
प्रवेशपत्र ऑनलाइन प्रिंट दिनांक २१/५/२०१८ पासून पुढे
संघनक आधारित ऑनलाइन परीक्षेचा दिनांक दिनांक १०/०६/२०१८ व ११/०६/२०१८

जाहिरात पहा

            ऑनलाइन अर्ज भरा

Translate »